استراتژی گردشگری جدید مورد نیاز،در کارائیب

فرداد پرواز

23 آذر 1396


یکی از مقامات ارشد بانک انکشاف بین املللی (IDB) می گوید کارائیب باید یک رویکرد جامع و پایدار محیطی برای بهبود رقابت در صنعت گردشگری باشد.مدیر امور خارجه IDB در کارائیب، ترئستر ترنر جونز، گفت: به دلیل تغییرات آب و هوایی، محیط جهانی، آن چیزی نیست که ده سال پیش بود، و به همین علت، نیازمند رویکردهای جدید، برای توسعه زیرساخت ها و انعطاف پذیری ساحلی است.

ترنر جونز گفت: "بسیار مهم است که تغییرات آب و هوایی به عنوان یک ایده در نظر گرفته شود، زمانی که ما در مورد نوع زیرساختی که در حال ساخت،در گردشگری هستیم فکر می کنیم باید از مهمترین دارایی های فیزیکی که برای گردشگری داریم به خوبی محافظت کنیم."

وی افزود: "در غیر این صورت، ما نیز مانند کشورهایی در منطقه اخیرا تحت تأثیر طوفان ها قرار گرفته اند، به پایان می رسیم و در بسیاری از موارد فعالیت های اقتصادی را از بین میرود، زیرا زیرساخت ها ویران شده اند."


http://www.thestkittsnevisobserver.com