هرگردشگربه اندازه 10 بشکه نفت خام ارزش دارد

فرداد پرواز

رییس انجمن توسعه صنعت گردشگری جناب آقای ابراهیم اسدی بشلی درجمع متخصصین ایران که ایده های بسیار خوبی برای این صنعت وعلاقه ی ایشان به توسعه صنعت گردشگری زیاداست وهمچنین کارکردرییس فعلی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برایشان قابل تحسین است.

آقای ابراهیم اسدی بحث تبدیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری به دلیل ظرفیت های متعددش به وزارتخانه مطرح شده،نظرشمادراین زمینه چیست؟

من فکر می کنم این امرکارساز باشدونتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد. قبل ازانتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی ازنمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهادی دررابطه با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را مطرح کردند که پیشنهادشان موردقبول دیگران نبود.اراده ای قوی برای اینکار وجود ندارد وبرای برخی ازمدیران این سازمان حیات خلوت می باشد.

موافق نیستیدکه برای هریک از حوزه های صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،سازمان جداگانه ای ایجاد شود؟

خیر، ازنظرمن ترکیب این حوزه ها درکنار هم مناسب بوده و جدا کردن آنهادر گذشته مشکلات فراوانی راایجادکرد که نبایدتکرار شوندکه حتی درانتقال سازمان میراث فرهنگی مدارک و اسنادی گم شده اندکه ازنظرمن باادغام آنهادرکنار هم ازحمایت های زیادی برخوردار شده اند.

• یکی از انتقادهایی که کارشناسان گردشگری بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارنداین است که آمارها دقیق نیستندو این سازمان خیلی محافظه کارانه عمل می کند واطلاعات رادراختیاردیگرسازمان ها ورسانه هانمی گزارد.

• به نظر شما دلیل اصلی این مشکلات گردشگری داخلی چیست وچراتااین حدمحافظه کارانه نسبت به این موضوع نشان می دهند؟

درست است وباید نسبت به آن حساس بود. به نظر من خیلی ازآمارهامثل آمارهتل هایمان جای فکرکردن دارد البته بنده تخصص لازم را درمورداین موضوع ندارم که نقدکنم اماازنظرمن گردشگرتعریف خودش راداردوگردشگرانی که یک شب اقامت ندارنددراین تعریف قرار نمی گیرند.

• شماجز افرادی هستید که اعتقادواقعی به توسعه کامل صنعت گردشگری داریدتا حدی که جایگزین درآمدهای نفتی باشد. برای به اثبات رساندن این امر چه اقداماتی باید انجام شود؟

هر گردشگر به اندازه 10 بشکه نفت خام ارزش دارد. این ارزش می تواند افزایش هم پیدا کند. گردشگران مثل نفت نیستند که ذخیره اش تمام شود،ازقضا اگر برخورد درست و زیرساخت های آماده را ببیند با تبلیغات به بیشترشدن تعداد گردشگران کمک می کند. اگر نفت تا صد سال دیگر تمام شود گردشگری جایگزین مناسبی برای این امر به شمار رود. امابایدابزارهای لازم برای اینکار آماده باشد البته باید بسیار زودتر از اینها به فکر آن می افتادیم زیرساخت های فرهنگی جذب توریستهای خارجی فراهم شود.

یکی از اقدامات مورد نیاز نشان سازی است که بسیاری ازکشورها لوگوی گردشگری به عنوان نشانشان درنظرگرفته اند وهرسال تغییرش می دهند.ماننداسترالیا(کانگورو)مالزی(بهشت خرید)والبته ویژگی مربوط به کشورشان رانشانه لوگو یا شعار گردشگری درنظرمیگیرند.مانندمغولستان که روی چنگیزخان مغول مانور می دهندحتی با اینکه چنگیزخان غارتگر بوده بازهم یک شاخصه تاریخی برای جذب گردشگران درنظرگرفته اند.

درواقع برای رونق گردشگری کشور ثبت آثارها نیز بسیار کمک می کند.هر کشوری،هر سال 2 اثر باستانی و یا میراث فرهنگی خود را به ثبت جهانی میرساند که اینکاردرجذب گردشگران بسیار موثر است.بایدزیرساختهایمان را برای جذب توریستهای بیشتر درست کنیم،هتلهایمان کم است وخانه های بوم گردی بایدافزایش یابدوهمینطوربایدبه سرویسهای بهداشتیمان حتما رسیدگی شود که توجه چندانی به آن نمی کنیم.

• درباره آموزش نیروی انسانی برای توسعه صنعت گردشگری و تحقق اهداف بلندمدت چه اقداماتی لازم است؟

ما در حوزه آموزش نیروی انسانی و مردم در حوزه گردشگری و فرهنگ مشکلات بسیاری داریم وهمینطوربراساس فرم های نظرسنجی واطلاعاتی که به دست مارسیده سطل زباله هایمان درسطح کشوربسیار کم هستند. درقسمت آموزش گردشگری بامشکلات فراوانی دست وپنجه میکنیم که تعدادزیادی ازشاگردانم به گفته خودشان سرکلاس نرفته اندوامتحان هم نداده اند!با این وجود تمام شاگردانی که درکلاسهایشان شرکت میکنند،انگیزه آنهابرای ادامه تحصیلبرای ما استادان دانشگاه ناراحت کننده ودلسردکننده است. برای آموزش راهنمایان گردشگری، خدمات رستوران ها، کارمندان هتل ها و... مشکلات آموزشیزیادی داریم .مترجمان مسلط به زبان های خارجی نیزکم است.

• نظر شما درموردفعالیت های آقای سلطانی فردرخصوص سازمان گردشگری و میراث فرهنگی که به زودی صندلی خودرا به فرد دیگری میدهند،چیست؟

دراوایل فعالیت سلطانی فر نقدهای زیادی ازایشان گرفته می شد ازجمله اینکه سابقه ای در بخش فعالیت های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی ندارنداماازنظرمن اویکی از بهترین روسای این سازمان بوده،ورابطه ی بسیار خوبی با معاونت های مختلف سازمان داشته و درزمان ریاست ایشان بودجه،رشد صعودی داشته است.


منبع:روزنامه گسترش تجارت