صنعت گردشگری چقدر ارزش دارد؟

فرداد پرواز

29 مرداد ماه


رهبران سفر نشان می دهند که برای 7 تریلیون دلار گردشگری جهان چه آینده ای خواهد داشت. طبق گزارش جهانی گردشگری و گردشگری (WTTC)، گردشگری جهانی در سال 2014 برای تولید ناخالص داخلی 5/6 تریلیون دلار تولید کرد که یکی از سریعترین مناطق رشد و بزرگترین دنیای جهان گردشگردی است.