اتمام استانداردسازی 50 درصد تاسیسات گردشگری البرز

فرداد پرواز

1 شهریور 1396


معاون‌ گردشگری میراث فرهنگی البرز،از تعلیق سه واحد اقامتی و پذیرایی استان به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و رعایت نرخ مصوب خبر داد.

‌‌احمد ترکاشوند گفت: طرح استاندارسازی تاسیسات گردشگری استان با هدف افزایش‌کمّی و کیفی خدمات این واحدها در حال اجرا است.

وی ادامه داد: بدون شک با اجرای این طرح زمینه رقابت سالم میان صاحبان واحدهای اقامتی و پذیرایی استان به وجود می‌آید.

ترکاشوند تصریح کرد: تا کنون بیش از 50 درصد از تاسیسات گردشگری استان استاندارسازی شده یا در مسیر استانداردسازی قرار گرفته‌است.

این مسئول افزود: برای ترغیب بهره برداران و مدیران تاسیسات ‌گردشگری به منظور ارائه خدمات مطلوب به گردشگران، صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری واحدهای مزبور،مشروط به قرار گرفتن در فرآیند ارزیابی و استانداردسازی شده است.

ترکاشوند یادآور شد: کمیسیون درجه‌بندی و استانداردسازی استان با تشکیل جلسات منظم و ماهیانه نسبت به بررسی وضعیت تاسیسات ‌گردشگری اقدام می‌کند.

معاون‌گردشگری میراث فرهنگی البرز در ادامه با اشاره به برخورد قانونی با واحدهای متخلف افزود: طی دو ماه گذشته سه واحد قامتی و پذیرایی متخلف به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و نرخ مصوب در استان البرز تعلیق شدند.


http://www.isna.ir