اتریش، آموزش نیروی انسانی متبحر برای گردشگری ایران

فرداد پرواز

اتریش، آموزش نیروی انسانی متبحر برای گردشگری ایران

فرداد پرواز

26 خرداد 98


26 خرداد 98


ایران و اتریش توافق کردند که موسسه وی فی(WIFI) نیروی انسانی متبحر در صنعت گردشگری ایران را آموزش دهد. «وی فی» یک موسسه بین المللی آموزشی در اتریش است که با طراحی بیش از 50 مدل آموزش تخصصی گردشگری، مسئولیت تعلیم سالانه بیش از 500 هزار نفر را در کارنامه خود دارد.

زاهد شفیعی، برای پیگیری و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه گردشگری ایران و اتریش که در سال 2016 امضا شده به وین رفته است، حضور این موسسه در ایران برای آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز گردشگری را یکی از مهمترین مصوبات دومین کارگروه گردشگری دو کشور دانست. نماینده هیات ایرانی کارگروه گردشگری ایران و اتریش با اشاره به اینکه «وی فی» به عنوان برندی بین المللی علاوه بر اتریش در بسیاری از کشورهای اطراف نیز خدمات آموزشی ارائه می کند و مدرک ارائه شده آن، از سوی بسیاری از کشورها همانند چین مدرک معتبری محسوب می شود، اظهار کرد: بر این اساس مصوب شد که «وی فی» با هدایت و مدیریت وزارت توریسم، چارچوب همکاری های مشترک در حوزه آموزش های گردشگری ایران را ارائه کند و با تعیین و ارائه دوره های مورد نظر، اساتید، محتوا و سرفصل های احتمالی به طرف ایرانی، روش اعزام اساتید و هزینه ها را در پروتکل بررسی کند.


ایران و اتریش توافق کردند که موسسه وی فی(WIFI) نیروی انسانی متبحر در صنعت گردشگری ایران را آموزش دهد. «وی فی» یک موسسه بین المللی آموزشی در اتریش است که با طراحی بیش از 50 مدل آموزش تخصصی گردشگری، مسئولیت تعلیم سالانه بیش از 500 هزار نفر را در کارنامه خود دارد.

زاهد شفیعی، برای پیگیری و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه گردشگری ایران و اتریش که در سال 2016 امضا شده به وین رفته است، حضور این موسسه در ایران برای آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز گردشگری را یکی از مهمترین مصوبات دومین کارگروه گردشگری دو کشور دانست. نماینده هیات ایرانی کارگروه گردشگری ایران و اتریش با اشاره به اینکه «وی فی» به عنوان برندی بین المللی علاوه بر اتریش در بسیاری از کشورهای اطراف نیز خدمات آموزشی ارائه می کند و مدرک ارائه شده آن، از سوی بسیاری از کشورها همانند چین مدرک معتبری محسوب می شود، اظهار کرد: بر این اساس مصوب شد که «وی فی» با هدایت و مدیریت وزارت توریسم، چارچوب همکاری های مشترک در حوزه آموزش های گردشگری ایران را ارائه کند و با تعیین و ارائه دوره های مورد نظر، اساتید، محتوا و سرفصل های احتمالی به طرف ایرانی، روش اعزام اساتید و هزینه ها را در پروتکل بررسی کند.