اتاق فکر گردشگری با حضور جوانان خلاق و متخصص

فرداد پرواز

8 خرداد 98


در واقع صنعت گردشگری در ایران هنوز با استانداردهای جهانی فاصله معناداری دارد.

در همین راستا معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تشکیل «اتاق فکر گردشگری» با حضور جوانان متخصص و خلاق در حوزه گردشگری خبر داد. ولی تیموری گفت: «این سازمان به عنوان متولی بخش گردشگری کشور موظف است تا از ظرفیت افراد خلاق و ایده پرداز برای توسعه این بخش استفاده کند. در همین راستا و براساس پیش بینی های انجام شده در نظر داریم تا با تشکیل اتاق فکر گردشگری از ظرفیت نخبگان گردشگری در کشور حداکثر بهره را ببریم و درها را به روی صاحبان فکر و نوآوری باز کنیم. با تشکیل اتاق فکر گردشگری به دنبال ایجاد ساختارهایی برای برقراری ارتباط بین صنعت، دانشگاه و بازار با حضور افراد فعال و خوش فکر در حوزه گردشگری هستیم.»

تیموری خاطرنشان کرد: «بی شک حضور جوانان دغدغه مند و پرانگیزه در یک ساختار هدفمند، جریان مدیریت و به اشتراک گذاری دانش و مهارت شبکه سازی را در پی خواهد داشت.»